REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ

§ 1 Definicje
1. Organizator – Ceramika Paradyż Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, ul. Piotrkowska 61, 26 – 300 Opoczno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 125109,
2. Dealer – Przedsiębiorca stale współpracujący z Organizatorem na podstawie umowy dealerskiej
3. PSD – (Punkt Sprzedaży Detalicznej) – przedsiębiorcy związani umowami o współpracy z Dealerami, oferujący Towary odbiorcom końcowym
4. Uczestnik – Dealer lub PSD
5. Towar – wszystkie produkty oferowane w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej
6. Konto – prowadzone dla Uczestnika na serwerze Organizatora pod nazwą zgodną z brzmieniem loginu konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Uczestnika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży.
8. Platforma – internetowa platforma B2B w ramach której Organizator prowadzi sprzedaż Towarów.

§ 2 Dostęp do Platformy
1. Uczestnik będący Dealerem uzyskuje dostęp do Platformy po dokonaniu rejestracji.
2. W celu dokonania Rejestracji Uczestnik będący Dealerem podaje Organizatorowi następujące dane:
a) Pełną nazwę firmy
b) Nip
c) Adres e-mail
d) Imię i nazwisko osoby kontaktowej
e) Pełne dane teleadresowe (numer telefonu, adres siedziby)
Na platformie może zostać zarejestrowany jedynie klient u którego zapis w kontrakcie zezwala na składanie zamówień drogą e-mail.

3. Po zakończeniu Rejestracji Organizator przyznaje każdemu Uczestnikowi będącemu Dealerem indywidualny login i hasło przy użyciu, których możliwe jest załogowanie się do Platformy.
4. PSD rejestrowany jest na Platformie wyłącznie na wniosek Uczestnika będącego Dealerem. Par. 2 pkt 2 stosuje się odpowiednio. Rejestracja odbywa się na zasadzie wypełnienia przez PSD formularza zgłoszeniowego do Internetowej Platformy Sprzedażowej, wysłanego do niego przez Dealera.
5. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: www.platforma.paradyz.com.pl

§ 3 Sprzedaż
1. Oferty i cenniki znajdujące się na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Uczestnik może dokonywać zakupów za pośrednictwem Konta użytkownika.
2.1. Organizator oferuje Uczestnikom do sprzedaży Towary w formie sprzedaży dla Dealerów, sprzedaży dla PSD, sprzedaży aukcyjnej dla Dealerów oraz sprzedaż „oferty specjalnej” i „oferty dnia” dla Dealerów i PSD.
2.2. Sprzedaż dla PSD obywa się za pośrednictwem Dealera wybranego przez PSD w momencie logowania
2.3. Ceny dla PSD uwzględniają indywidualną marżę danego dealera ustaloną dla danego PSD
2.4. Dealer ma możliwość, z poziomu swojego konta na platformie, samodzielnego ustalania marży dla współpracującego z nim PSD
2.5. PSD może być przypisany do wielu dealerów
2.6. Przypisanie PSD do dealera następują poprzez wypełnienie przez PSD formularza zgłoszeniowego wysłanego przez Dealera.
3. Sprzedaż dla Dealerów:
3.1. W celu dokonania zakupu Towarów Dealer składa zamówienie poprzez wybór opcji „Do Koszyka”. Jeżeli w ciągu 30 minut bez aktywności Dealer nie zakończy procedury sprzedaży, zamówienie uważa się za anulowane.
3.2. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem platformy jest równocześnie potwierdzone i przekazane do realizacji.
3.3. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Organizatorem, a Dealerem po cenie wskazanej w zamówieniu.
4. Sprzedaż dla PSD
4.1. W celu dokonania zakupu Towarów PSD składa zamówienie poprzez wybór opcji „Do Koszyka”. Jeżeli w ciągu 30 minut bez aktywności PSD nie zakończy procedury sprzedaży, zamówienie uważa się za anulowane.
4.2. Po zakończeniu procedury sprzedaży, na adres e-mail wybranego przy logowaniu Dealera współpracującego z PSD zostanie wysłana wiadomość zawierająca dokładny opis zamówionego przez PSD towaru wraz z ilością oraz ceną z prośbą o potwierdzenie zamówienia złożonego przez PSD. Potwierdzenie następuje w momencie kliknięcia na link zamieszczony w treści emaila bądź potwierdzenie zamówienia bezpośrednio na stronie Internetowej Platformy Sprzedażowej (zakładka Moje Konto - > Zamówienia> Zamówienia od PSD). Jeżeli dealer nie potwierdzi zamówienia w ciągu 1 godziny od wysłania emaila zostaje ono anulowane.

4.3. Potwierdzenie zamówienia przez odpowiedniego Dealera oznacza zawarcie pomiędzy Organizatorem, a odpowiednim Dealerem umowy sprzedaży Towarów w ilości oraz rodzaju określonym w zamówieniu złożonym przez PSD za cenę określoną w wiadomości przesłanej przez Organizatora do Dealera.
Akceptacja przez Dealera zamówienia złożonego przez PSD oznacza zawarcie pomiędzy Dealerem a PSD umowy sprzedaży Towarów w ilości oraz rodzaju określonym w zamówieniu złożonym przez PSD Organizatorowi za pośrednictwem Platformy za cenę nie wyższą niż określona w wiadomości przesłanej przez Organizatora.

5. Sprzedaż aukcyjna dla Dealerów
5.1. W ramach sprzedaży aukcyjnej Dealer licytuje wystawiony na aukcję przez Organizatora Towar dokonując złożenia oferty kupna, określającej ilość jaką gotowy jest zakupić oraz cenę (cenę za jednostkę licytowanej ilości) jaką jest gotowy zapłacić za towar.

5.2. Organizator określa cenę minimalną za Towary oferowane do sprzedaży.
5.3. Organizator określa każdorazowo ilość minimalną Towarów oferowaną do sprzedaży.
5.4. Towar zostaje sprzedany Dealerowi, który w momencie zakończenia aukcji zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą zakończenia aukcji, wyboru oferty Dealera, który zaoferował cenę najwyższą, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru wystawionego na aukcję pomiędzy Organizatorem, a Dealerem, za cenę zaoferowana przez Dealera. Mechanizm aukcji dopuszcza możliwość kilku zwycięzców aukcji, tj. wszystkich Dealerów dla których w ramach dostępnego asortymentu możliwe było zrealizowanie złożonego w trybie licytacji zamówienia.
5.5. Jeżeli zwycięzca/y aukcji nie wylicytował całego asortymentu Towaru zaoferowanego do sprzedaży, pozostali Dealerzy mają możliwość za wylicytowaną w ramach pierwotnej aukcji cenę zakupić dostępną ilość Towaru, która nie może być wyższa niż podana w licytacji. W takiej sytuacji Organizator niezwłocznie powiadomi Dealera o takiej możliwości. Dealer zobowiązany jest w ciągu 1 godziny potwierdzić ofertę złożoną w pierwotnej licytacji. Algorytm ten działa do momentu wyczerpania ilości przeznaczonej do aukcji bądź braku oferentów.

5.6. Sprzedaż aukcyjna dla Dealera umożliwia Dealerowi natychmiastowe nabycie Towaru przy użyciu opcji „Kup Teraz” za z góry określoną przez Organizatora cenę. W takiej sytuacji, z chwilą wyrobu opcji „Kup Teraz” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Organizatorem i Dealerem za cenę określoną przez Organizatora przy wyborze opcji „Kup Teraz”.
5.7. Towar zakupiony za pośrednictwem opcji „Kup Teraz” automatycznie pomniejsza ilość dostępną w sprzedaży aukcyjnej,
5.8. Organizator aukcji ma prawo odwołać aukcję, zarówno w trakcie jej trwania jak i przed rozpoczęciem bez podania przyczyny. Uczestnicy aukcji zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą e-mailową.
6. Sprzedaż oferty specjalnej i oferty dnia (z pominięciem koszyka)
6.1. Uczestnicy mogą dokonać zakupu ofert specjalnej oraz oferty dnia towaru, która pojawia się na Platformie w formie specjalnej zakładki reklamowej
6.2. W celu dokonania zakupu Uczestnik korzysta z opcji „Kup Teraz”.
6.3. Z chwilą wyrobu opcji „Kup Teraz” dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem będącym Dealerem za cenę określoną przez Organizatora przy wyborze opcji „Kup Teraz”. Jednakże dla skuteczności zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem będącym PSD niezbędne jest zatwierdzenie umowy przez odpowiedniego Dealera. W tym celu Organizator wysyła na adres e-mail odpowiedniego Dealera współpracującego z PSD wiadomość z prośbą o potwierdzenie zawarcia umowy.
7. Transport towarów zakupionych za pośrednictwem Internetowej Platformy Sprzedażowej.
Wysyłka towaru zakupionego za pośrednictwem Internetowej Platformy Sprzedażowej odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku zakupu towaru drogą tradycyjną. Oznacza to, że wysyłka zostanie zrealizowana dopiero w momencie spełnienia warunku obowiązującego minimum logistycznego producenta, przy czym minimum logistyczne może zostać spełnione łącznie ze wszystkich zamówień - złożonych w sposób tradycyjnych, za pomocą EDI bądź za pośrednictwem Internetowej Platformy Sprzedażowej

§ 4 Gwarancja jakości
1. Producent udziela gwarancji jakości na sprzedawane produkty za pośrednictwem platformy internetowej na zasadach ogólnych stosowanych w sprzedaży tradycyjnej Grupy Paradyż.
2. Rozpatrywanie reklamacji przez producenta opiera się o odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (w odniesieniu do sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami – przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi i gwarancji art.556-581 KC; w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej o ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego – DZ. U. Nr 141, poz. 1176)
3. Zasady i tryb postępowania gwarancyjnego określone są w dokumencie gwarancyjnym dostępnym na stronie internetowej producenta oraz w punktach sprzedaży detalicznej.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Założenie konta przez Uczestnika oznacza jednocześnie akceptacje niniejszego Regulaminu.
2. Ewentualne spory związane z transakcjami sprzedaży Towarów zawartymi przy użyciu Platformy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.